E 51                            E 52

Opholds- og legeområder
Juridiske forudsætninger.
Et opholds- og legeområde er et fodgængerområde, hvor kørende har adgang, men hvor de skal færdes på de gåendes betingelser.
Opholds- og legeområder anlægges i medfør af færdselslovens § 40. De afmærkes med en særlig tavle, E 51, "Opholds- og legeområde". Tavlen angiver et område, hvor følgende særlige færdselsregler gælder:

 Det er tilladt at opholde sig og lege på vejen i hele dens bredde.
 Kørsel i området må kun ske med meget lav hastighed (normalt under 15 km/h).
 De kørende skal udvise særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed over for gående. 
 Hvor kørendes færdselsretning skærer gåendes, skal de kørende holde tilbage for de gående.
 Når der på vejen opholder sig eller leger personer, der kan komme i farlig nærhed af køretøjet         under dettes passage, må kørslen ikke fortsættes, før føreren har sikret sig, at disse personer er  opmærksomme på køretøjet og har givet plads for passage. Sådanne personer må dog ikke unødigt hindre de kørende i at komme frem.
Parkering i opholds- og legeområder må ikke ske uden for særligt afmærkede pladser. Dette gælder dog ikke cykler, knallerter og tohjulede motorcykler.
Kørende har ubetinget vigepligt ved udkørsel fra et opholds- og lege-område.

Ved enhver udkørsel fra et opholds- og legeområde afmærkes med E 52, "Ophør af opholds- og legeområde".
Som navnet siger er der tale om områder, der primært er beregnet for ophold og leg, og sekundært for færdsel, herunder fodgængerfærdsel. 
De indrettes hovedsagelig i eksisterende boligområder, hvor man ønsker at kunne køre helt frem til boligerne, men hvor der samtidig ønskes sikre og trygge muligheder for ophold og leg.
Et opholds- og legeområdes tilslutning til det almindelige vejnet skal, foruden ved afmærkning med E 51/E 52, være tydeligt markeret, således at gående der forlader området kan erkende, at de forlader et område, hvor de har været særligt beskyttede. En sådan markering kan fx bestå af en overkørsel.

Trafikale forudsætninger
I opholds- og legeområder må fodgængere færdes på hele gadearealet, men må dog ikke unødigt hindre de kørende i at komme frem.
Den kørende trafik bør i egentlige boligområder ikke overstige 50 køretøjer i spidstimen. I andre områder kan der afhængigt af gadens funktion i øvrigt accepteres større trafikintensiteter.
Arealer hvor der ikke ønskes kørt kan markeres ved hjælp af gademøbleringens placering eller ved belægning i afvigende farve. Parkering må kun finde sted på særligt afmærkede pladser. Udformningen af opholds- og legeområder bør være sådan, at den kørende trafik tilskyndes til at køre med højst 15 km/h, og sådan at bakning af hensyn til legende børn undgås.
Dette kan opnås blandt andet ved en hensigtsmæssig placering af de få afmærkede pladser til den nødvendige parkering.