Grundejerforeningen Ægir

 

Trafiksaneringen på Ægirsvej

 

1979

Ægirsvej er i en elendig forfatning - Larsen og Pedersen tigger sig til en spand asfalt ved kommunens lappehold og stamper det i de værste huller - efter næste regnskyl er det lige skidt.

Nogle grundejere henvender sig til kommunen om istandsættelse og etablering af en færdselsregulering svarende til en § 40 vej.

Kommunen svarer, at man er i gang med at udarbejde generelle retningslinjer
 for § 40 veje - vender tilbage.

 

1980

Kommunen skiver, at der er truffet principbeslutning vedrørende § 40 veje - vender tilbage.

Kommunen skriver, at man vil etablere en prøvevej, og at man vender tilbage, når man har indhøstet erfaringer.

 

1981

Kommunen skriver, at man stadig indhøster erfaringer, men at man er tæt på og derfor anmoder om, at der rettes henvendelse igen i foråret 1982.

 

Der går altså 3 år, hvor kommunen overvejer, hvordan man skal etablere en § 40 vej.

I disse 3 år sker der dog noget positivt.

 

1982

Kommunens kloakledning, der er placeret i midten af Ægirsvej, skal fornyes, og samtidig blev vandforsyningsledningen renoveret..

Opgravningen breder sig helt ud til vejkanterne, og kommunen er derfor nødt til at forny belægningen i hele vejens bredde - grundejerne får en hel ny vej ganske gratis. 

Nogle grundejere bliver enige om, at etableringen af en § 40 vej nok sker lettest i en grundejerforenings regi.

Der holdes stiftende generalforsamling med følgende referat:

Årskontingent 50 kr. - 13 medlemmer af 24 mulige - der er ikke tilslutning til en § 40 vej, idet 8-10 grundejere ikke vil betale - man søger derfor kommu­nen om, at fortovene føres igennem ved Huslodsvej og Anemonevej samt at der samme steder placeres skilte: ingen tung trafik på Ægirsvej.

Kommunen anmodes om at godkende et projekt, der omfatter 9 stk. træer placeret skiftevis i øst- og vestside af vejen.

Kommunen svarer, at de 9 træer er for lidt til at reducere hastigheden på vejen.

Der skal etableres bump m.v. og kommunen foreslår, at vejens status ændres til lege- og opholdsområde.

 

1983

Kommunen skriver, at man afventer et endeligt projekt fra grundejerfore­ningen.

Projektet sendes til kommunens godkendelse - alle grundejere er orienteret - overslagspris 13.000 kr. - 16 af 24 ejere kan anbefale (der skal være 2/3) - men kun 15 vil betale en andel af udgifterne.

Kommunen godkender projektet.

Grundejerforeningens medlemmer udfører arbejdet med etableringen af bump og plantekummer.

1987

Foreningen henvender sig til kommunen med anmodning om at få opsat skilte om forbud mod gennemkørsel af tung trafik.

Kommunen svarer, at det må foreningen gerne - for egen regning - og det blev derfor som bekendt ikke til noget.

En senere fraflytning af en virksomhed hjalp på problemet.

 

1988

Vejen blev gennemgravet for renovering af fjernvarme- el- og telefonledninger, og el-luftledningen blev lagt i jorden med nye stikledninger til de fleste grunde.

 

1993

På generalforsamlingen blev der af grundejerne klaget over vejens dårlige tilstand. Det er især sætninger ved nr 6 og 8 der giver store vandpytter.

Bestyrelse og kummeudvalg besluttede at erstatte en væltet plantekumme med en plantekasse - af træ.

 

1996

Fornyelsen af plantekummerne har været i gang siden 1993, og man har for nuværende købt materialer til en stor kasse, og der mangler således kun fornyelsen af 1 lille kumme - den ved Ægirsvej 4.

 

1997

Plantekasserne er alle blevet fornyet. Ingen arrangementer.

 

1998

På grund af vejbelægningens dårlige tilstand ansøges kommunen om afholdelse af vejsyn.

Kommunen mener ikke, at vejen er så dårlig, at man vil pålægge grundejerne udgifter til reparation.

 

1999 – 2006

Ingen nævneværdige aktiviteter. Foreningen køber en højtryksrenser til fælles brug.

 

2007

Foreningens mangeårige formand Bodil Middelbo, fra nr. 21 fraflytter vejen, og Lone Hendem fra nr. 22 vælges til ny formand.

 

2008

Vejen gennemgraves på kryds og tværs af YouSee og TreFor for fornyelse af kabler og ledninger.

 

2009

Foreningen klager over dårligt retableringsarbejde uden resultat.

Men så beslutter Kommunen, at den eksisterende fællesledning – for regn- og spildevand - skal fornyes til en større, og at der skal lægges en ny ekstra regnvandsledning.

 

2010

Kloakarbejdet sker meget langsomt i vintervejr.

 

2011

Foreningen formidler, at der etableres afvanding i vejmidten. Grundejerne betaler 15.000 kr. for afvandingen.

Foreningen forhandler længe med Kommunen om en tilfredsstillende løsning for retablering af vejbelægning og de til Lege- og Opholdsområdet nødvendige trafikregulerende foranstaltninger.

 

2012

På generalforsamlingen i marts måned vælges der ny formand og kasserer. Forhandlinger med Kommunen og Fredericia Spildevand resulterer i, at kasserne fyldes med muldjord og der etableres bump og overkørsler i oktober måned.

Nu mangler der kun afstribninger og tilretning af skilte.

 

2013
Der forhandles med Kommune og Spildevand om markeringer ved bump og overkørsler.

 

2014
Bump og overkørsler er blevet markeret.

2015
Vandproblemer ( manglende afløb ) ved nr. 7 og 9 er løst ved at Spildevand etablerer en ekstra nedløbsbrønd.


2016
Kommunen har leveret og opsat nye skilte, der markerer Opholds- og Legeområdet.
Foreningen har indkøbt og etableret 2 stk fartdæmpere og ligeledes købt og etableret striber ved 9 stk parkeringspladser.

Overliggerne ved de 6 plantekasser er fornyet.

Området er nu langt om længe intakt.

V.M.